Make your own free website on Tripod.com

www.SET50.com

ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่โลกของ การวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องหุ้น

Click here to enter main page

Web site นี้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ที่ได้ตั้งเงื่อนไขตามหลักวิชาที่ทางผู้จัดทำได้ทำการวิจัยและทดลองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รายงานต่าง ๆ จึงปราศจากอคติใด ๆ ทางผู้จัดทำ ไม่ได้ให้ความเห็นส่วนตัวโดยตรงต่อหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะตัว ความเห็นส่วนตัวที่ให้ไว้มีเฉพาะในกราฟของ SET index ในหน้าแรกและตัววิ่งด้านล่างเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำตลาดหลักทรัพย์ แต่นำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ในแง่มุมหนึ่งเพื่อให้ นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งนักลงทุนจะต้องระมัดระวัง และรับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลนี้ บริษัท ดาต้า รีเสิร์ช จำกัด ไม่อาจรับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากการใช้ข้อมูลใน web นี้
All commentaries in this web are not a recommendation to buy or sell, but rather a guideline to interpreting the specified indicators. These information should only be used by investors who are aware of the risk inherent in securities trading. Data Research Co., Ltd. accepts no liability whatsoever for any loss arising from any use of the contents in this web page.