Make your own free website on Tripod.com

See today's interesting stocks! selected by Metastock

ดูหุ้นที่น่าสนใจ ของวันนี้! คัดเลือกโดยโปรแกรม Metastock


Today's Market Report

ดูการรายงานสถานะทั่วไปของตลาด และหุ้นที่น่าสนใจ


Today's Trade Report

สรุปรายงานปริมาณการซื้อขายของสถาบันการเงิน, นักลงทุนต่างประเทศ, นักลงทุนในประเทศ


FREE STOCK DATA

Current day's data will be available from 9:00 PM TST onwards. This data is in plain text format, and is readily convertible into Metastock format.

HOW TO USE THIS DATA?

After you have completed the download, use PKUNZIP or WINZIP to unzip the file today.zip into a temporary directory in your hard disk. Three files will be extracted, 1A.PRN , 1B.PRN, and 1S.PRN. To use these data, you need to import them into your stock analysis program database. How you do this depends on what software you are using.Each stock analysis program requires different method and utility to convert plain text data into a proprietary format. However, we strongly recommend that you use the Metastock format because it is the most widely accepted data standard among different stock analysis programs, and our data structure is tailor made to work best with Metastock.

To convert the plain text data format into the Metastock format, use the MSU.EXE utility or other shareware data conversion utility. If you do not have any of these conversion utilities, please e-mail us.

Each file contains after-trade market data in the following convention:

1A.PRN - contains data of the first stock in sector 1 (Agricultural) up to the last stock in sector 11 (Finance).

1B.PRN - contains data of the first stock in sector 12 (Food) up to the last stock in sector 31 (other).

1S.PRN - contains data of all sector indices, along with SET, SET50, and BCI indices, and AD-line and market P/E ratio.

Since Metastock only allows a maximum 255 stocks in each subdirectory in your hard disk, it is recommended that you convert these data into three separate subdirectories in your hard disk.

The data in each file has the following structure.

For example:

stock name date open high low close volume OI
01ABICO 980205 4.00 4.80 4.00 4.60 347200 0

(C) Copyright Data Research

All rights reserved. We reserve the right to make any necessary changes and adjusments without prior notice.


ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ฟรี!

หมายเหตุ: ข้อมูลของวันปัจจุบัน จะพร้อมให้ท่านดึงได้ เวลา 21:00 น ของวันทำการนั้นๆเป็นต้นไป

เมื่อท่านกดที่ปุ่มข้างบนนี้แล้ว ท่านจะได้แฟ้มชื่อ today.zip ไปอยู่ใน hard disk ของท่าน ให้ท่านคลายแฟ้มนี้ออก โดยการใช้โปรแกรม PKUNZIP หรือ WINZIP โดยให้กระทำใน subdirectory หรือ folder ที่ว่างๆชั่วคราวที่ท่านสร้างขึ้นมาใหม่ ให้ชื่อ subdirectory/folder อะไรก็ได้ ท่านจะได้แฟ้มออกมา 3 แฟ้ม ดังนี้ 1A.PRN, 1B.PRN, 1S.PRN.

ก่อนที่จะใช้ข้อมูลนี้ได้ ท่านต้องแปลงข้อมูล ไปใส่ในโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น ของท่านเสียก่อน ซึ่งวิธีในการแปลงนั้น แตกต่างกันออกไป แล้วแต่โปรแกรมที่ท่านใช้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านศึกษาวิธีการแปลงข้อมูล จากคู่มือการใช้โปรแกรมของท่าน แต่เราอยากจะแนะนำให้ท่านแปลงไปเป็น format ของ Computrac/Metastock ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นระดับโลก มากที่สุด และข้อมูลของเรา ยังถูกออกแบบมาให้แปลงไปเป็น format ของ Metastock ได้ง่ายดายอยู่แล้วด้วย

การแปลงไปเป็น format Metastock นั้น ให้กระทำโดยใช้โปรแกรมแปลง ของ Metastock ชื่อว่า MSU.EXE ซึ่งเป็นโปรแกรมบน DOS หรือโปรแกรมอื่นที่เป็น shareware หรือหากท่านใช้ Metastock for Windows ก็ให้ใช้โปรแกรม The Downloader ในการแปลงข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมเหล่านี้เลย ขอให้ท่านส่ง e-mail มาสอบถามเราได้

เมื่อท่านคลายข้อมูลออกมาจากแฟ้ม today.zip แล้ว ท่านจะได้แฟ้มใหม่ 3 แฟ้ม มีชื่อว่า 1A.PRN, 1B.PRN, และ 1S.PRN โดยที่แต่ละแฟ้ม จะมีข้อมูลหุ้นต่างๆ เก็บเป็นรหัส ASCII ธรรมดา โดยแต่ละแฟ้มมีข้อมูลดังนี้

1A.PRN - เก็บข้อมูลหุ้นตัวแรก ของกลุ่มที่ 1 (เกษตร) จนถึงตัวสุดท้าย ของกลุ่ม 11 (เงินทุนและหลักทรัพย์).

1B.PRN - เก็บข้อมูลหุ้นตัวแรก ของกลุ่มที่ 12 (อาหารและเครื่องดื่ม) จนถึงตัวสุดท้าย ของกลุ่ม 31 (อื่นๆ).

1S.PRN - เก็บข้อมูล ดัชนีของกลุ่มต่างๆ, ดัชนี SET , SET50, และ BCI และค่า AD-line และค่า อัตราส่วน P/E ของตลาด และค่าอื่นๆอีกหลายค่า

เนื่องจากโปรแกรม Metastock อนุญาตให้เก็บหุ้นได้เพียง 255 ตัว ใน subdirectory หนึ่ง เท่านั้น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่าน แปลงหุ้นในแต่ละแฟ้มนี้ แยกเป็น 3 subdirectory เพื่อความเป็นระเบียบ

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละแฟ้มนั้น จะเป็นไปในรูปแบบนี้ คือแต่ละบรรทัด จะเป็นหุ้นหนึ่งตัว จะมีราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุด ดังเช่นตัวอย่างนี้

stock name date open high low close volume OI
01ABICO 980205 4.00 4.80 4.00 4.60 347200 0

(C) Copyright Data Research

สงวนลิขสิทธ์ โดยบริษัท Data Research เราขอสงวนสิทธ์ ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ในรายละเอียดต่างๆ ของการให้บริการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า